در ضدسرقت

رستاچوب از ابتدا تا به حال

مـا در رسـتاچوب فعالیـت حرفـه‌ای خـود را بـا نـام رسـمی پرشـین سـازه مانـدگار و از سـال ۱۳۸۷ خورشـیدی آغـاز کردیـم. در آغـاز تـلاش کردیـم تـا بـا همـکاری و مشـارکت بـا دیگـر فعـالان و تولیدکننـدگان درهـای سـاختمانی و کابینـت، هـم بازارهـا و بازیگـران ایـن حـوزه را بهتـر بشناسـیم و هـم توانمنـد شـویم تـا روزی بتوانیـم قدرتمنـد و بـا کیفیـت خودمـان تبدیـل بـه یـک تولیدکننـده و برنـد متشـخص و کاربلـد شـویم. امـروز همـان روزی اسـت کـه تصـور و چشـم‌اندازش را بـرای خودمـان سـاخته و هـدف گذاشـته بودیـم. بعـد از ۱۵ سـال تولیـد در ابعـاد خـرد و فـروش برندهـای برتـر ایـن حـوزه، امـروز مـا توانسـته‌ایم کارخانـه‌ی خـود را بـا بهتریـن ابزارهـا و تجهیـزات و اصـول و روش‌هـای مـدرن راه‌انـدازی کنیـم و بـا برنـد رسـتاچوب قدرتمنـد وارد بـازار شـویم. مــا در رســتاچوب زیبایــی و کیفیــت را در هــم آمیخته‌ایــم و میخواهیــم ســاختمان‌های شــما کــه بــه محصــولات مــا مزیــن می‌شــوند، درخشـش سـلیقه‌ی شـما سـازندگان و مالکانشـان باشـند و بدین‌شـکل، مـا هـم در کنـار شـما بدرخشـیم. و از سـوی دیگـر بـا تعهـد و مســئولیت‌پذیری نســبت بــه وعده‌هــا، کیفیــت، زمــان و شــکل تحویــل و هرآنچــه کــه دغدغــه‌ی شــما باشــد، تجربــه‌ای خوشــایند و بـاارزش بـرای شـما بسـازیم. طرح‌هــا و نوآوری‌هایــی کــه در ایــن ســری از محصــولات رســتاچوب ارائــه شــده‌اند، براســاس تحقیقــات بــازار، طراحی‌هــای طراحــان برجســته‌ی حــوزه‌ی معمــاری و دکوراســیون داخلــی، ایده‌هــای شــکل گرفتــه از نمونه‌هــای شــرکت‌های مطــرح جهانــی و تجربه‌هــای ســال‌ها فعالیــت خودمــان، بازطراحــی و ســاخته شــده‌اند. هرچنــد مــا توانایــی و آمادگــی ایــن را داریــم کــه طرح‌هــای دلخــواه شــما را آنطـور کـه دلخـواه شماسـت و بـا کیفیتـی برابـر بـا طرح‌هـای ارائـه شـده، خدمـت شـما عزیـزان تقدیـم کنیـم. امیدواریم که با همراهی شما، بتوانیم نوآوری‌ها و تجربه‌های تازه و باارزشی بسازیم. افتخار می‌کنیم که همراه شما هستیم. ​

پخش ویدیو

لحاظاتی از تیم ما

رستا چوب، بیشتر از 10 هزار مشتری دارد که رضایتی بالا از محصولات ارائه شده داشته اند. کلیه ی این محصولات تحت نظارت بهترین کارشناسان و متخصصین ساخته می شوند و در نتیجه بالاترین کیفیت لازم را دارند.
پخش ویدیو

وجه تمایز ما

به خوبی می دانیم که هر شخصی، سلیقه ای دارد و ممکن است این تفاوت سلیقه ها زمین تا آسمان باشد. به همین دلیل است که تلاش کرده ایم بیشترین میزان تنوع محصولات و خدمات را داشته باشیم.